Psykologinen vyöhyketerapia eli elämänkaariterapiaMihin psykologinen vyöhyketerapia perustuu?

Ihmisen keholla on hyvä muisti. Se painaa mieleensä erilaiset tunne-elämää järkyttävät tapaukset aivan pienestä pitäen. Myöhemmin se muistuttaa kokemastaan kipuina, jännityksinä ja ahdistuksina.

Kosketusta ja hengittämistä välineenä käyttävät hoito-menetelmät lähtevät siitä, että vapauttava kosketus auttaa purkamaan näitä kehon varastoimia jännityksiä ja ahdistuksia. Tähän tavoitteeseen pyritään myös psykologisella vyöhyketerapialla eli ns. elämänkaari-terapialla.

Ihmisen ensimmäiset 18 vuotta muodostavat kehitys-kaaren, jolloin luomme fyysiset, psykososiaaliset ja mentaaliset perustaitomme aivan samassa järjestyksessä kuin ne ovat muodostuneet evoluutiohistoriassa ihmiselle. Näiden vaiheiden aikana koetut tunne-elämää järkyttävät ja kehon kehitystä haittaavat tapahtumat siis jäävät ”kehon muistiin” tietyille keskeisille kehon alueille häiriötekijöiksi. Hoidossa pyritään vapauttavan kosketuksen avulla nostamaan näitä tunteita kehon muistista ja tällä tavoin saamaan ne tietoiseen ja aktiiviseen käsittelyyn.
Elämänkaariteorian mukaan kehomme kolme perustasoa kehittyvät seuraavien vaiheiden kautta

  1. Perusturvallisuustaso - Syntymää seuraa noin hampaiden vaihtumiseen asti kestävä vaihe, jossa painopiste on aineenvaihdunnan ja fyysisen rakenteen kehityksessä. Tänä aikana äitisuhteen merkitys on tärkeä. Keskeinen kehon alue on lantio.

  2. Psykososiaalinen taso - Ihmisen tunne-elämä kehittyy seuraavien kuuden vuoden aikana. Käden taidot kehittyvät, kaverit ja harrastukset tulevat tärkeiksi. Sosiaalisen käyttäytymisen mallit opitaan matkimalla. Keskeinen kehon alue tämän vaiheen aikana on rintakehä. 

  3. Mentaalinen taso – Tämä älyllisen ajattelun taso on kehittynyt vain ihmiselle. Nuorella, murrosikään astuvalla ihmisellä tämä vaihe merkitsee itsenäistymisen ja älyn kehittymisen aikaa. Keskeinen kehon alue tässä vaiheessa on pää.

Ihmisen kehon perustasojen kehittymiseen vaikuttaa luonnollisesti myös perimä, yksilön perusluonne, kasvatus ja ympäristö, ravinto sekä monet muut seikat.

Miten psykologinen vyöhyketerapia tapahtuu?
Ennen varsinaisen hoidon aloittamista tehdään ns. elämänkaarihaastattelu, jossa käydään läpi asiakkaan elämän päälinjat. Etukäteen tapahtuva muistaminen ei kuitenkaan ole hoidon edellytys, vaan hoito itsessään auttaa palauttamaan unohtuneita asioita mieleen.

Hoito tapahtuu modernin vyöhyketerapian tapaan painelemalla ja hieromalla ihmisen kehon ns. vyöhykkeitä. Tämän vapauttavan kosketuksen avulla pyritään nostamaan esiin kehon muistissa olevia tunteita ja tuntemuksia ja saamaan ne tietoiseen käsittelyyn. Myös hoitojakson aikana nähdyt unet ja niiden käsittely voivat olla osa hoitoprosessia.

Hoidon aikana ihminen tulee vähitellen tietoiseksi omista, vain hänelle itselleen tyypillisistä tavoista toistaa elämässään tiettyjä toimintakaavoja tietyissä tilanteissa. Tämän tunteiden kokemisen ja tiedostamisen kautta ihminen voi vapautua elämään nykyhetkeä sen sijaan, että olisi menneisyytensä vanki.

Asiakkaan tulisi asennoitua hoitoon avoimella ja sitoutuvalla mielellä, uskaltautua hoidettavaksi, uskaltautua kohtaamaan ja ilmaisemaan vaikeitakin tunteita. Ja ennenkaikkea uskaltautua luottamaan omaan viisauteensa, omiin hoidon aikana syntyviin oivalluksiinsa. Loppujen lopuksi vain hän itse voi toimia itsensä parantajana. Terapeutti on kuin opas tai tukija tiellä kohti terveyden ja hyvinvoinnin päämäärää.

Hoitokertoja suositellaan alkuvaiheessa käytäväksi 3-5 kertaan tiheämmin. Tällöin tehdään tärkeää alkutyötä, luodaan pohjaa tulevalle prosessille ja varmistetaan että hoitaja ja asiakas puhuvat ”samaa kieltä”. Hoidon edistyessä käyntejä harvennetaan tarkoituksenmukaiselle tasolle muutaman viikon tai kuukauden välein tapahtuvaksi prosessia ylläpitäväksi ja tukimuotoiseksi tapahtumaksi.

Psykologinen vyöhyketerapia ei korvaa lääketieteen ammattilaisten (lääkäri, psykologi, fysioterapeutti tms.) antamaa lääketieteellistä hoitoa, vaan toimii niiden rinnalla asiakkaan itsenäisesti valitsemana hyvinvointia tukevana hoitomuotona. Hoidoista ei saa Kelan korvausta. Kaikkien sairauksien diagnosoinnissa ja hoitamisessa on ensin käännyttävä lääketieteen ammattilaisten puoleen.